سنتورنوازان موسیقی چاووش

سنتورنوازان - سنا شیعه زاده

/
اجرای زیبای ترانه بهار دلنشین توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان اس…
سال 1399 مبارک

گل اومد بهار اومد -سنتور نوازان - یکتا احمد نیا

/
تبریک زیبای سال نو و اجرای زیبای گل اومد بهار اومد توسط یکتا اح…
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان-پویا قائدی

/
اجرای قطعه ی چهار مضراب شور اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور توسط …
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان - خانم مریم زمانی

/
اجرای قطعه خراسانی اثر استاد اردوان کامکار توسط خانم مریم زمانی ا…
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان-نیما اعتماد پور

اجرای زیبای بخشی از قطعه چهار مضراب پگاه اثر استاد پرویز مشکاتیا…
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان - پویا قائدی

/
اجرای زیبای بخشی از قطعه سه گاهان اثر استاد اردوان کامکار تو…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش

سنتورنوازان -کلاس گروهی کودکان

/
اجرای ترانه منتظرت بودم توسط گروه سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی…
هستی خسروانی

سنتورنوازی هستی خسروانی هنرجوی استاد صلاحی

/
    اجرای ضربی ترک اثر زنده یاد استاد…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی آنیتا کوثری هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهار مضراب سه گاه اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور تو…
سنتور نوازان چاووش _ سنا شیعه زاده

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور…