سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان - خانم مریم زمانی

/
اجرای قطعه خراسانی اثر استاد اردوان کامکار توسط خانم مریم زمانی ا…
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان-نیما اعتماد پور

اجرای زیبای بخشی از قطعه چهار مضراب پگاه اثر استاد پرویز مشکاتیا…
سنتورنوازان موسیقی چاووش شیراز

سنتورنوازان - پویا قائدی

/
اجرای زیبای بخشی از قطعه سه گاهان اثر استاد اردوان کامکار تو…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش

سنتورنوازان -کلاس گروهی کودکان

/
اجرای ترانه منتظرت بودم توسط گروه سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی…
هستی خسروانی

سنتورنوازی هستی خسروانی هنرجوی استاد صلاحی

/
    اجرای ضربی ترک اثر زنده یاد استاد…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی آنیتا کوثری هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهار مضراب سه گاه اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور تو…
سنتور نوازان چاووش _ سنا شیعه زاده

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای چهارمضراب زابل (چهارگاه) اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی مهرشاد بخشنده هنرجوی استاد صلاحی

/
  موزیسین های جوان ۸ اجرای قطعه دود عود (سنتور و ارکستر…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صل…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

گروه سنتور نوازان موسیقی چاووش شیراز

/
گروه سنتور نوازان آموزشگاه موسیقی چاووش به سرپرستی سرکار خانم …