رویا یزدانی:

روانشناس بالینی ازدانشگاه شیراز

مدرس سنتور و موسیقی کودک

اساتید سنتور ایشان: استادمسعودراستی و استاد رضا صلاحی
اساتید ریتم شناسی و تمبک: آقایان مهدی بناکار رضا کواری مسعود تورع علیرضا بهرامی
دوره مربی کودک: استاد کریم ده بزرگی
تئوری و سلفژ:استاد حامد مهاجر
سابقه تدریس موسیقی از سال 1379
سابقه فعالیت کلینیکی و مشاوره ای از سال 1371