اجرای قطعه چند مضراب راست پنجگاه اثر زنده یاد استاد مشکاتیان.

نوازنده سنتور : ندا شمشیری از هنرجویان استاد صلاحی.