اجرای قطعه چهارمضراب ماهور اثر زنده یاد استاد فرامرز پایور.

نوازنده سنتور: آریانا انصاری از هنرجویان پیشرفته استاد رضا صلاحی.