نوشته‌ها

آواز پاپ:

آواز پاپ و مقوله پاپ به معنی عامه پسند‌ بین همگان جا افتاده است. پس آواز پاپ به معنی آواز عامه پسند می باشد. جهت پیشرفت در این رشته باید استفاده ی صحیح تکنیکهای زیر را مد نظر داشته و پرورش دهید.
مانند:
تنفس صحیح, نشستن صحیح, فرم بدن صحیح, تحریر, ویبراتو, داینامیک, احساس, شیوش ( جنس صدای منحصر به فرد هر شخص ), گسترش وسعت صدایی و تمرینهای مربوطه, سن مخصوص خوانندگی و تشخیص گستره ی صدایی هر شخص از جمله (باس, باریتون, تنور, آلتو, متسو، سوپرانو و سوپرانو ) برای آقایان و خانم ها

رسول فهندژ مدرس آواز پاپ و سلفژ