اساتید ما

تار و سه تار

حمید گلستان

سه تار

آرش برهان

تار و سه تار

وحید ایرانبان

تار و سه تار

کمانچه

حمید گلستان

کمانچه

عباس جعفری

کمانچه و نی

ویولن

امید خسروان جم

امید خسروان جم

ویولن

حسین ولی زاده

ویولن

محمد امین فصیحیانی

محمد امین فصیحیانی

ویولن

محمد صمیمی

ویولن

پیانو

کریم ده بزرگی

موسیقی کودک و پیانو

نازنین سیاوش پور

نازنین سیاوش پور

پیانو

آرمان آفرینش

آرمان آفرینش

نوازنده و مدرس پیانو

سنتور

حامد ولی زاده

سنتور

مسعود گلزاری

سنتور

رویا یزدانی

سنتور

احسان حیدری

احسان حیدری

سنتور و میوز ماسل

ناهید خاکسار

ناهید خاکسار

سنتور

موسیقی کودک(ارف)

کریم ده بزرگی

موسیقی کودک و پیانو

سرور دژ

موسیقی کودک

کتایون کریمی

موسیقی کودک

آواز

رسول فهنذژ سعدی

آواز پاپ

همایون دهقان

آواز پاپ، صداسازی

 

کوبه ای

رضا کواری

تنبک و دف

عظیم کاظم زاده

عظیم کاظم زاده

کاخن، تمپو (داربوکا)، تنبک