اساتید ما

تار و سه تار

ابوالفضل فردین

سه تار

وحید ایرانبان

تار و سه تار

آرش برهان

تار و سه تار

علی خواجه ای

علی خواجه ای

تار و سه تار

حمید گلستان

سه تار

کمانچه

ابوالفضل فردین

کمانچه

عباس جعفری

کمانچه و نی

حمید گلستان

کمانچه

ویولن

امید خسروان جم

امید خسروان جم

ویولن

استاد صبا بهبودی

صبا بهبودی

ویولن

حسین ولی زاده

ویولن

محمد امین فصیحیانی

محمد امین فصیحیانی

ویولن

پیانو

کریم ده بزرگی

 پیانو

نازنین سیاوش پور

نازنین سیاوش پور

پیانو

سنتور

مسعود گلزاری

سنتور

احسان حیدری

سنتور

حامد ولی زاده

سنتور

رویا یزدانی

سنتور

استاد ایمان شیرزاده

ایمان شیرزاده

سنتور

استاد حسین آبادی

مهدی حسین آبادی

سنتور

موسیقی کودک(ارف)

کتایون کریمی

موسیقی کودک

سرور دژ

موسیقی کودک

آواز

جلال آتشی

آواز

رضا برزگر

رضا برزگر

آواز

کوبه ای

رضا کواری

تنبک و دف

کاظم زاده

عظیم کاظم زاده

کاخن، تمپو (داربوکا)، تنبک