شروع فراگیری:

ساز سنتور را از سال ١٣٨١ نزد آقای رضا صلاحی آغاز کرد ، در سال ١٣٨۴ نزد آقای محمد علی میری دوره فشرده تئورى موسیقى و سلفژ را آموخت.

از سال ١٣٨۵ دوره مربیگری موسیقی کودک را نزد آقای سعید ایرانبان فرا گرفت.

 فعالیت:

از سال ١٣٨۶ بعنوان کار آموز و کمک مربی در آموزشگاه چاووش نزد آقای کریم ده بزرگی مشغول به  فعالیت شد . همکاری در اجرای ارکستر مربیان کودک و همکاری های متعدد در اجرای بخش کودک چاووش در سالن احسان ودیگر مکانها از جمله فعالیت های او میباشد. وی هم اکنون بعنوان مربی بخش کودک آموزشگاه چاووش مشغول فعالیت میباشد .