ساغر سبحانی

آغاز فراگیری:

 فراگيري دوره مقدماتي ساز سنتور از سال ۱۳۹۱ نزد آقاي آرمین شهبازی فرد
 گذراندن دوره متوسطه توسط آقاي مسعود راستی
 فراگيري دوره ي رديف صبا نزد آقاي مسيح افقه
 گذراندن دوره ی پیشرفته ساز سنتور نزد آقاي رضا صلاحی
 دانش آموخته پداگوژي نزد مرجان شرکت
 شركت در دوره ي ریتم خوانی آقاي سعید ریاحی

فعالیتها :

  •  شرکت در جشنواره های تک نوازی استان فارس در سال های ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ و کسب مقام سوم در اولین دوره این جشنواره و کسب مقام اول استان در سال های دوم و سوم
  •  اجرای گروه نوازی و تکنوازی های متعدد
  •  سر پرستی گروه هاي سنتور نوازی كودك و نوجوان
  • شرکت در کارگاه شیوه تمرین استاد اردوان کامکار
  • ایشان هم اکنون در آموزشگاه موسیقی چاووش مشغول به تدریس هستند