رسیتال سنتور، ویولن و گیتار چاووش

در این رسیتال شاهد اجرای تعداد بسیاری از هنرجویان پرتلاش سنتور، ویولن و گیتار آموزشگاه خواهیم بود.

شیراز/همت جنوبی/نبش کوچه 15

تلفن: 36322260 / 09034443166