مسعود گلزاری

آغاز فراگیری:

گذراندن دوره مقدماتی سنتور نزد آقای کامبیز صفایی سال 1373

وی دوره متوسطه و پیشرفته را نزد آقای مهدی نادری فراگرفت

همچنین شیوه سنتورنوازی معاصر را نزد آقای مهیار طریحی گذراند

فعالیت ها :