بداهه نوازی کیمیا بهپوری با همراهی استاد گرامی خانم اسماعیلی فر.