گزارش تصویری از سیزدهمین فستیوال سنتورنوازی با سرپرستی استاد مسعودگلزاری و همکاری موسیقی چاووش