16 مهر روز جهانی کودک مبارک

شانزدهم مهر روز جهانی کودک بر تمام کودکان عزیز مبارک باد .
شما شایسته بهترینها هستید .
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
👫👬👭🙌🙌🙌😎😎😚😚😊😊😊😄😄😄😀