اجرای زیبای رقص پروانه 🦋 با نوازندگی خانم مریم امیری از هنرجویان استاد وحید ایرانبان آموزشگاه موسیقی چاووش

تارنوازان-مریم امیری

/
اجرای زیبای رقص پروانه 🦋 با نوازندگی خانم مریم امیری از هنرجویان است…
روز جهانی کودک مبارک-موسیقی چاووش شیراز