نواختن ساز

نواختن ساز شما را باهوش تر می کند؟

/
نواختن ساز - آیا نواختن ساز ( ابزارالات موسیقی ) شما را باهوش تر می ک…

برندگان مسابقه نقاشی موسیقی ۹۶

/
عزیزان برنده مسابقه نقاشی با عنوان موسیقی آموزشگاه موسیقی چاووش…
سنتورنوازان آموزشگاه موسیقی چاووش شیراز

سنتور نوازی سنا شیعه زاده هنرجوی استاد صلاحی

/
اجرای ترانه یه دل اینجا توسط سنا شیعه زاده از هنرجویان استاد رضا صل…