ایلین قنادیان

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجوی آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

نام هنرجو: ایلین قنادیان

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر

 

کیانا رادمنش

موزیسین های جوان:
در فیلم زیر هنرنمایی هنرجویان آموزشگاه موسیقی چاووش را مشاهده می فرمایید.

از سمت راست به ترتیب
۱٫ محدثه نظری
۲٫ کیانا رادمنش

هنر آموز: استاد سمیرا اسماعیلی فر